Informacja na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest KLUB AKTYWNYCH Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000863556,: kapitał zakładowy 5.200 zł, NIP: 9472003068. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: ka@klubaktywnych.pl lub telefonicznie pod numerem: 517740980

 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie w celu doboru ścieżki treningowej on-line wspierającej fizjoprofilaktykę w leczeniu chorób kardiologicznych bądź zmniejszenie reakcji bólowych. 

 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) oraz art. 9 ust 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. pracownikom lub współpracownikom Administratora w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2. 

 2. placówce medycznej współpracującej z Administratorem w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2.

 1. Twoje dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych tj. do dokonania kwalifikacji do konkretnej ścieżki treningowej on-line wskazanej w pkt 2, nie później niż w terminie 30 dni od podjęcia decyzji w tym przedmiocie.

 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 3. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O cofnięciu zgody powinieneś zawiadomić Administratora na wskazany w pkt 1 sposób kontaktu.

 4. Jeśli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych zawartych w formularzu kwalifikacji, jest dobrowolne, ale niezbędne do doboru ścieżki treningowej on-line wspierającej fizjoprofilaktykę w leczeniu chorób kardiologicznych bądź zmniejszenie reakcji bólowych, o którym mowa w pkt 2. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie podjąć decyzji w tym przedmiocie.