REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub Aktywnych Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 12, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863556, posiadającą numer NIP: 9472003068: oraz numer REGON: 387218733, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, w pełni spłacony, dalej zwany jako „Usługodawca”.

I. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy stanowi grupę powiązanych ze sobą stron internetowych i udostępniany jest przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet pod adresem domeny www.klubaktywnych.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”).
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu Internetowego.
 4. Treści zamieszczone w Serwisie Internetowym, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie Internetowym nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 5. Zawarcie przez Usługobiorcę umowy na świadczenie Usług nie skutkuje przeniesieniem na Usługobiorcę prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu Internetowego lub samych Usług.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu Internetowego lub Treści lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego i Treści wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych, bez prawa do publicznego korzystania z Serwisu Internetowego, Treści lub ich jakiejkolwiek części, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 8. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń lub treningu udostępnionych w Treściach, Usługobiorca powinien skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Podejmując się ćwiczeń lub treningu udostępnionych w Treściach Usługobiorca działa na własną odpowiedzialność.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego.
 10. Niedochodzenie przez Usługodawcę wykonywania prawa przysługującego mu na mocy niniejszego Regulaminu lub niekorzystanie z przysługujących mu uprawnień z tytułu naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, nie może zostać uznane za akceptację zaistniałych lub przyszłych naruszeń i działanie takie nie wpływa na uprawnienia Usługodawcy wynikające z Regulaminu.

II. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG. ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczy na rzecz Usługobiorców usługi polegające na (dalej „Usługi”):
  1. prowadzeniu konta w Panelu Użytkownika (dalej „Konto Klienta”) zapewniającego zarejestrowanemu Usługobiorcy możliwość zarządzania subskrypcjami;
  2. dostarczaniu treści cyfrowych poprzez umożliwienie Użytkownikowi dostępu do zamieszczonych w Serwisie Internetowym Treści, w tym w szczególności artykułów, podcastów, live streamingu (zgodnie z planem udostępnionym w Serwisie Internetowym) lub filmów z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania w dowolnym terminie;
  3. inne usługi opisane w Serwisie Internetowym lub określone w regulaminach szczegółowych danej Usługi.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Usługobiorców.
 3. Usługi o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych, chyba że co innego wynika z regulaminów szczegółowych takich Usług.
 4. Umowę o świadczenie Usług mogą zawierać z Usługodawcą wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Usługobiorcy”).
 5. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy.
 6. Umowę można zawrzeć wyłącznie w języku polskim.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta Usługobiorcy w Koncie Klienta oraz wybór Usługi w Serwisie Internetowym i zapłatę miesięcznej opłaty za dostęp do Usługi (dalej jako „Opłata abonamentowa”). Dostęp do niektórych Usług, o których mowa w ust. 1, może wymagać zapłaty odrębnego wynagrodzenia ponad Opłatę abonamentową; w takim przypadku Usługodawca wskaże w regulaminie szczegółowym tej Usługi lub cenniku wysokość wynagrodzenia oraz sposób płatności.
 8. Rejestracji w Serwisie Internetowym dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online, tj. podstrony Serwisu Internetowego z aktywnymi polami do wyboru lub uzupełnienia, za pomocą, którego Usługobiorca podaje Usługodawcy wymagane dane osobowe oraz składa wymagane oświadczenia, przy czym:
  1. Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody;
  2. informacje wpisane w formularzu powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Usługobiorcy.
 9. Brak przekazania przez Usługobiorcę wymaganych w formularzu online danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 10. Usługobiorca powinien uaktualniać swoje dane kontaktowe w Koncie Klienta, jeżeli w czasie trwania umowy na Usługi nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Usługodawca prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Usługobiorcy, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany.
 11. Usługodawca może wprowadzać czasowe oferty promocyjne odpłatne lub nieodpłatne. Jeżeli regulamin takiej usługi promocyjnej zawiera postanowienia inne niż niniejszy Regulamin, Usługobiorcę korzystającego z takiej promocji obowiązują zmienione postanowienia.
 12. Po dokonaniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu online wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz z niniejszym Regulaminem.
 13. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane dozalogowania do Konta Klienta, tj. login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Usługodawcy, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia konta.
 15. Usługodawca odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych umową z Usługobiorcą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że z regulaminów poszczególnych usług wynika co innego.

III. CESJA PRAW Z UMOWY

 1. W ramach każdej umowy możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Usługobiorcy na osobę trzecią (cesja) za zgodą Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zainteresowany dokonaniem cesji zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w celu dokonania stosownych formalności.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego i usług było możliwe dla Usługobiorców za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego, przy czym minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s, rekomendujemy 5Mb/s.
  2. z systemem operacyjnym: Windows 10 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy, Android 5.0+, iOS 9.3.5+
  3. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, która zapewni obsługę plików Cookie, JavaScript, kodowanie H.264, HTML5.
  4. w celu korzystania z usługi konta w Koncie Klienta konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.

V. SZCZEGÓŁOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie Internetowym poprzez szyfrowane połączenie SSL.
 3. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware);
  2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące (ang. spyware);
  3. programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu; spam;
  4. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  5. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  6. włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.
 4. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  7. szyfrowanie transmisji danych,
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

VI. OPŁATY

 1. W ramach Opłaty abonamentowej Usługobiorca może uzyskać dostęp do zawartości Serwisu Internetowego w pełnym zakresie bądź do wybranych Usług, jeżeli taki podział zostanie wprowadzony. W przypadku niektórych Usług, rozpoczęcie korzystania z danej Usługi może wymagać zaakceptowania regulaminu szczegółowego tej Usługi lub zapłaty odrębnego wynagrodzenia.
 2. Opłata abonamentowa za każdy okres rozliczeniowy będzie naliczana z góry, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Serwisie Internetowym.
 3. Okres rozliczeniowy jest równy 28 kolejnym dniom kalendarzowym (4 tygodnie).
 4. Usługobiorca zawierając umowę na dostęp do Serwisu Internetowego zostanie poinformowany o aktualnie obowiązujących wysokościach Opłat abonamentowych za wybrane Usługi oraz o konieczności dokonania zapłaty. Usługodawca ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany w zakresie Opłat abonamentowych lub opłat dodatkowych za Usługi, zgodnie z zasadami zmiany Regulaminu wskazanymi w sekcji 10.
 5. Usługodawca może oferować Usługi bezpłatnie na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z niniejszym Regulaminem, określonych wyłącznie według własnego uznania (dalej jako „Okres promocyjny”).
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca nie jest uprawniony do skorzystania z Okresu promocyjnego, a Okres promocyjny jest pierwszym okresem korzystania z Serwisu Internetowego, to Opłata abonamentowa za korzystanie z Serwisu Internetowego zostanie pobrana z chwilą zawarcia umowy na dostęp do Serwisu Internetowego. Kolejne Opłaty abonamentowe zostaną pobrane z góry co 28 dni (4 tygodnie) za kolejne okresy rozliczeniowe.
 7. Opłatę abonamentową Usługobiorca może wnosić w wybrany przez siebie sposób, spośród sposobów płatności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. Płatności cykliczne PAYU polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Usługobiorcy wynikających z umowy. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza PAYU spełniając międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Usługobiorcy. Usługodawca nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji.
 9. Usługobiorca zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system płatności cyklicznych PAYU jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
 10. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy powinna zostać wniesiona przez Usługobiorcę w pierwszym dniu tego okresu rozliczeniowego. Jeżeli w wymaganym terminie opłata wynikająca z umowy nie zostanie wniesiona, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby obciążenia rachunku Usługobiorcy do końca okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata .
 11. W przypadku braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej Usługobiorcy lub braku skutecznego opłacenia abonamentu przez Usługobiorcę innym sposobem płatności, umowa o świadczenia Usług wygasa z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który opłata nie została skutecznie wniesiona. Okoliczność braku skutecznego wniesienia opłaty nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia tej opłaty.
 12. W przypadku płatności za Usługi na czas nieokreślony Usługodawca może poinformować Usługobiorcę o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 1. Zawierając Umowę na Usługi, Usługobiorca w sposób wyraźny udziela zgody na świadczenie Usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Umową.
 2. Usługobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od Umowy, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Jeżeli Usługobiorca zawarł umowę i rozpoczęło się świadczenie Usług, Usługobiorca może rozwiązać umowę zgodnie z postanowieniami pkt. VIII ust. 2. poniżej.
 4. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie Internetowym wymaga wyraźnego potwierdzenia (poprzez zaznaczenie pola wyboru) przez Usługobiorcę, że:
 5. wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego i rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty, oraz
 6. potwierdza, iż uzyskując dostęp do Serwisu Internetowego przed upływem czternastodniowego (14) okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy.

VIII. ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY. PRAWO DO WYPOWIEDZENIA

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie przez Usługobiorcę bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, wskazane w pkt IX Regulaminu.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługodawca nie realizuje umowy zgodnie z Regulaminem, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń we wskazanym, odpowiednim terminie.
 3. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu ważnych przyczyn skutkujących zaprzestaniem świadczenia usług będących przedmiotem umowy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy w przypadku, jeżeli:
  1. wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie możliwe świadczenie usług zgodnie z umową,
  2. Usługobiorca poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami przy zawieraniu umowy,
  3. Usługobiorca przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez wymaganej zgody Usługodawcy,
  4. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
  5. Usługodawca zalega z płatnościami wynikającymi z umowy przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

IX. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składać reklamacje:
  1. pisemnie pod adres: Klub Aktywnych Sp. o.o. ul. Brukowa 12, 91-341, Łódź, lub
  2. za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta na adres poczty elektronicznej: ka@klubaktywnych.pl.
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

X. UDOSTĘPNIENIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie Internetowym, chyba że postanowienia regulaminu szczegółowego dotyczącego danej Usługi lub regulaminu promocji stanowią inaczej.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://klubaktywnych.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie (np. poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku danych).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z przyczyn obejmujących:
  1. zmiany oferowanych produktów lub opłat za ich udostępnianie;
  2. zmian w zakresie sposobów świadczenia Usług, w tym zmian sposobów płatności;
  3. zmiany marki;
  4. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu;
  6. zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w tym zwiększeniem funkcjonalności serwisu;
  7. gdy zmiana uzasadniona będzie poprawą jakości świadczenia usług lub zwiększeniem bezpieczeństwa Usługobiorców.
 4. Usługodawcy przysługuje także prawo wprowadzania zmian zawartości Serwisu Internetowego i Usług.
 5. Każdy Usługobiorca zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu oraz o istotnych zmianach zawartości Serwisu Internetowego i Usług poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego informacji o takich zmianach oraz przez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 6. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że zmiana dotycząca zawartości Serwisu Internetowego lub Usług jest istotna w sytuacji, gdy ilość treści zawartych w Usługach zostanie drastycznie zredukowana lub w istotnym zakresie ulegnie zmianie całościowy charakter oferowanej zawartości. Istotną zmianą będzie wyłącznie taka zmiana, która skutkuje istotnym zredukowaniem ilości filmów lub innych Usług objętych umową o co najmniej 30% liczby wszystkich filmów lub Usług w ramach całej zawartości objętej umową.
 7. Zmiany wejdą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie.
 8. W przypadku braku akceptacji zmian Usługobiorca może złożyć wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wypowie umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że Usługobiorca zaakceptował wprowadzone zmiany.

XI. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, tj. Klub Aktywnych Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341, Łódź.
 2. Dane osobowe Usługobiorców, takie jak przykładowo dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania z Usług przetwarzać będzie w celach:
  1. realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Usługobiorcę z oferowanych przez Klub Aktywnych Sp. o.o. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. dochodzenia przez Klub Aktywnych Sp. o.o. roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci ochrony swoich praw (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);
  4. marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); oraz
  5. prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy o Tobie kiedy korzystasz z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje które uzyskujemy o Tobie kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
 4. W zależności od celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe Usługobiorcy przez okres wskazany poniżej:
  1. w celu realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Usługobiorcę z oferowanych przez Klub Aktywnych Sp. o.o. Usług – do momentu rozwiązania łączącej strony umowy;
  2. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
  4. w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach korzystania z Usług, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Usługobiorców oraz wspierającym działania marketingowe Usługodawcy, doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym audyty. Dane Usługobiorcy mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 6. Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Usługobiorcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych – Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, które przetwarza Klub Aktywnych Sp. o.o. i uzyskania od Klub Aktywnych Sp. o.o. w tym zakresie informacji; ma też prawo otrzymania kopii dotyczących go danych osobowych, które przetwarza Klub Aktywnych Sp. o.o.;
  2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych – Usługobiorca może zaktualizować przekazane Usługodawcy dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe;
  3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych – Usługobiorca może zgłosić do Klub Aktywnych Sp. o.o. żądanie usunięcia swoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) Usługobiorca cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) Usługobiorca wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) dane osobowe Usługobiorcy były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) dane Usługobiorcy muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje to prawo. W powyższych przypadkach dane Usługobiorcy zostaną usunięte przez Klub Aktywnych Sp. o.o., chyba że w określonej sytuacji Usługodawca powoła się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – Usługobiorca ma prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionuje prawidłowość swoich danych (na okres pozwalający Usługodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca sprzeciwia się usunięciu swoich danych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) Klub Aktywnych Sp. o.o. nie potrzebuje już danych osobowych Usługobiorcy do swoich celów, ale dane te są Usługobiorcy potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo (4) Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku Klub Aktywnych Sp. o.o. ograniczy przetwarzanie danych Usługobiorcy wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw, bądź gdy nastąpi to za zgodą Usługobiorcy;
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Usługobiorca ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Usługobiorca może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie i nie wymaga to żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, dane osobowe Usługobiorcy nie będą już przetwarzane przez Klub Aktywnych Sp. o.o. dla celów marketingu bezpośredniego;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania danych Usługobiorcy na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje mu prawo otrzymania od nas jego danych osobowych, które dostarczył Usługodawcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Usługobiorca może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Usługodawca przesłał dane Usługodawcy do innego administratora; jednakże Usługodawca zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli Usługobiorca uważa, że Usługodawca przetwarza jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W celu realizacji przysługujących praw Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą w sposób podany poniżej.
 9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi.
 10. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail lub pisemnie z dopiskiem „Dane osobowe”.
 11. Można także skontaktować się z wyznaczonym przez Usługodawcę inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ka@klubaktywnych.pl , jak również listownie na adres: Klub Aktywnych Sp. z o.o. ul. Brukowa 12, 91-341, Łódź, z dopiskiem „IOD”.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 3. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy, Usługobiorca i Usługodawca w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny.
 4. Przed wniesieniem pozwu do właściwego sądu powszechnego Usługobiorca, jako konsument, może złożyć skargę do jednego z organów uprawnionych do rozstrzygania pozasądowych skarg i sporów konsumenckich. Aktualna lista takich organów jest udostępniona na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu on-line, Usługobiorca może także skorzystać z listy znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2021 r.